Regulamin usługi „KOD DOSTEPU SMS”

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Kod Dostepu SMS” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich
użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich
operatorów sieci GSM.
2. Usługę świadczy firma Unusualsoft z siedzibą na ul. Sadowa 7 lok. 66, 06-300 Przasnysz,
zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu, posiadająca NIP: 7611505460, zwana dalej Unusualsoft
. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
· GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;

· Operator – operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Operatorami
prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o., Polska
Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o., P 4 Spółka z o.o., Sferia S.A.;

· SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;

· KOD DOSTĘPU SMS (dalej „kod SMS”) – kod dostępu do zasobu stron
Internetowych, serwisów i usług internetowych. Dostęp do serwisów może być
ograniczony czasowo lub ilościowo w zależności od charakteru usługi.

· Premium SMS – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości
umożliwiający obciążenie konta abonenta (post - paid) lub użytkownika (prepaid)
sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi: 92596

4. Każda osoba (dalej Klient), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła
wiadomość SMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS przyjmuje do
wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby zakupić za pośrednictwem Premium SMS unikalny KOD SMS umożliwiający
czasowy lub ograniczony ilościowo dostęp do zawartości stron internetowych,
serwisów i innych usług internetowych należy wysłać na wskazany numer Premium
SMS wiadomość o treści zamówienia podanej w opisie produktu.

2. Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS to, w zależności od numeru:

· numer 7668 – cena 6 zł ( 7,38 z VAT);

3. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

4. Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty SIM.

5. W odpowiedzi na zamówienie Klient otrzyma SMS zawierający unikalny kod SMS
umożliwiający dostęp do oferowanych treści.

6. W przypadku wysłania Premium SMS/MMS o błędnej treści bądź na nieodpowiedni numer Premium
SMS/MMS Klient otrzyma od Unusualsoft SMS - a zwrotnego z informacją o błędzie.

7. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzeda ży(w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie
internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy
sprzedaży towaru lub usługi.

8. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania zakupionego Kodu SMS tylko
w zakresie użytku osobistego.

9. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie danych jest zabronione.

10. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać na adres e -mail:
contact@unusualsoft.com

§3. Odpowiedzialność

1. Unusualsoft oświadcza, że dołoży najwyższej staranności, aby Usługa świadczona był na jak
najwyższym poziomie.

2. Unusualsoft nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością
usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci
odbiorcy.

3. Unusualsoft nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z
niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za
opóźnie nia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu
niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk,
decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub
systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci
GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Unusualsoft uprawnione będzie do przesunięcia
terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i
zrównoważenia systemu.

4. Unusualsoft nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały (pobrane z sieci
Internet) ani za skutki ich wykorzystania.

5. Unusualsoft nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
usługi przez użytkowników.

6. Niezależnie od powyższych ustaleń Unusualsoft ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym
czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z
zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Unusualsoft nie odpowiada
za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu,
opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe
sądy powszechne.
2. Unusualsoft zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą
zamieszczane na stronie http://megalotto.pl/poradnik/regulamin.php będą wchodzić w życie z dniem ich
publikacji.